องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) อบต.หนองคันทรง จ.ตราด


กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง โดยร่วมชมการถ่ายทอดสดผ่าน facebook สำนักงาน ป.ช.ช. ทั้งนี้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงเป็นผู้จัดการประชุมและบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมในการปลูกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่

ในกิจกรรมดังกล่าวเจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมกันกล่าวประกาศประกาศเจตนารมณ์โดยมีผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงเป็นผู้นำกล่าว ในข้อความ “ ข้าพเจ้า.............ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดี ด้วยหัวใจ”

2024-03-14
2023-12-08
2023-10-18
2023-09-25
2022-03-06
2022-02-09
2022-02-07
2022-02-01
2022-01-31
2022-01-06