องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายธีรัตม์ เกาะลอย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.080-3401557นางสาวเบญจมาภรณ์ สุทธิวารี
นายอุดมศักดิ์ เพิ่มญาติ
นายสรายุทธ์ ฤทธิเดช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
โทร.083-8571907
โทร.084-8880013
โทร.092-6428072นายจำแลง ท่าชลา
นายนพดล ศิลาอาสน์
นายไพศาล เขียวขจี
พนักงานเก็บขยะ พนักงานขับรถ พนักงานเก็บขยะ
โทร.085-4301365
โทร.087-4828537
โทร.084-5631031นายวิภาส วรสิงห์


คนงานเก็บขยะ

โทร.092-7658979


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign