องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


ส.ต.ต.ประดับ ประเทพา
ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.089-8325279นางสาวเสาวนีย์ เหลือสืบชาติ
นางสาวยุพา บุญรัตน์
นางสุลีพร แพนคร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร.082-0233242
โทร.082-3262287
โทร.081-7621323
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign