องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด : www.nongkhansong.go.th

 
 
กองคลัง


นางอัมพร เครสตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.081-3776424นางชมพูนุท พรประสิทธิ์
นางกมลกานต์ ยางเอน
นางนัทธมน ขำวงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร.087-7429824
โทร.085-3959890
โทร.088-6185651นางสาวดารณี จันทร์เป็ง
นางยศสินี จันทร์งาม
นายพิสิทธิ์ ศิลาอาศน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร.087-4325274
โทร.092-7433894
โทร.081-9492301กิติศักดิ์ เพ่งจินดา


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

โทร.087-9423432


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หมู่ 1 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทร.039-510604-05 โทรสาร.039-510605
E-mail : saraban@nongkhansong.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign