กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนพัฒนา อบต.04

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
273
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
331980แผนป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันทุจริต


ส่วนที่ 1

บทนำ

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย

4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม

5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ

7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม รายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

 

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถนำ SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม

 

2. หลักการและเหตุผล

            ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง

                แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ     ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)          เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

 

 

 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน

                1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            2) เพื่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น

                3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

4. เป้าหมาย

            1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

                2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของข้าราชการ

                3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม

                5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน

            1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

                2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

                3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

                4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต

                5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

(พ.ศ. 2562 – 2565)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

ปี ๒๕64

ปี ๒๕65

หมายเหตุ

งบประมาณ(บาท)

งบประมาณ(บาท)

งบประมาณ(บาท)

งบประมาณ(บาท)

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง              ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.1 (1) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

1.1.1 (2) โครงการร่วมใจคนไทยต้องไม่โกง

1.1.2 (1) มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.2 (2) มาตรการ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.3 (2) มาตรการ จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1.1.3 (3) มาตรการ ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”

20,000

 

10,000

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

20,000

 

10,000

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000

 

10,000

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

20,000

 

10,000

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

1) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน

 

3) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดภายในชุมชน

4) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

10,000

 

 

10,000

 

 

 

20,000

 

30,000

10,000

 

 

10,000

 

 

 

20,000

 

30,000

10,000

 

 

10,000

 

 

 

20,000

 

30,000

 

10,000

 

 

10,000

 

 

 

20,000

 

30,000

 

 

 

 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

 

 

1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลหนองคันทรง (กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

 

2) โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น

 

 

20,000

 

 

 

 

 

10,000

 

 

 

 

20,000

 

 

 

 

 

10,000

 

 

 

 

20,000

 

 

 

 

 

10,000

 

 

 

 

 

 

20,000

 

 

 

 

 

10,000

 

 

 

 

 

 

    มิติที่ 1

 

รวม

โครงการ 8 โครงการ

มาตรการ 4 มาตรการ

กิจกรรม 2 กิจกรรม

 

 

130,000

 

130,000

 

130,000

 

130,000

 

2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

1.กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

2.2 มาตรการสร้าง           ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

2.2.1 (2) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ

2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”

2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”

2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”

2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”

2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง

2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

2.2.3 (2) โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2.2.3 (3) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

   -

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

-

 

 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่        ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

2.3.2 (1) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

2.3.2 (2) มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

2.4.1 (2) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น

2.4.1 (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน

2.4.2 (2) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 -

 

 

 

-

 

-

 

 

 

-

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

2.5 มาตรการจัดการ             ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

 

2.5.1 (1) มาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

2.5.1 (2) กิจกรรม การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง    

 2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของอบต.หนองคันทรง

2.5.2 (1) มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ  

2.5.2 (2) มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน                            2.5.3 (3) มาตรการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

-

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

    มิติที่ 2

 

รวม

3 โครงการ

10 มาตรการ

12 กิจกรรม

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

3.1.1 (1) มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.หนองคันทรงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.1.1 (2) กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

3.1.2 (1) มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย

3.1.2 (2) กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง                            3.1.3 (1) มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของอบต.หนองคันทรง

3.1.3 (2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน

3.2.1 (2)โครงการการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์อบต.หนองคันทรง

3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.3 (2) กิจกรรม รายงานผล

การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

 

-

-

-

-

 

 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน

มีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี อบต.หนองคันทรง

3.3.1 (2) โครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.3.3 (1) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 3

 

รวม

โครงการ 4  โครงการ

มาตรการ 7 มาตรการ

กิจกรรม 3 กิจกรรม

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

4.2 การสนับสนุนให้         ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้

4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน

4.2.3 (2) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

-

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

-

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

-

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น

4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ ทุจริต

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน

4.4.2 (1) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

 

มิติที่ 4

 

รวม

โครงการ 2  โครงการ

 มาตรการ 1 มาตรการ

 กิจกรรม  7  กิจกรรม

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

                1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

                                                                        อันดับที่ 1

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

                การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ

                คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม

                จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ

                3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

                3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

5. พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ

                6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

                6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น

                6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ

                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)

8. งบประมาณในการดำเนินการ

                20,000

9. ผู้รับผิดชอบ

                สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน

                10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

                10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

           

 

อันดับที่ 2

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  คนไทยร่วมใจไม่โกง                                                                                            

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ

                            การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการดับปัญหาที่สาเหตุซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแร้ว 3ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.  2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ มิชอบ ซึ่งทางรัฐบาลเห็นเป็นเรื่องสำคัญจึงได้อออกเป็นนโยบายของรัฐซึ่งให้อปท.ทุกอปท.ถือปฏิบัติต้องบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

3. วัตถุประสงค์

            3.1          เพื่อให้เจ้าหน้าที่อปท.และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น   

           3.2               เพื่อให้เจ้าหน้าที่อปท. และประชาชนตระหนักถึงผลของการทุจริต                                                 3.3          เพื่อปลูกฝังการไม่โกงของเด็กและเยาวชน                                                                                            

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

            เด็กและเยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่อปท. จำนวน 60 คน                                      

 

5. พื้นที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง                                                                                                            

6. วิธีดำเนินการ

            เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ภาคเช้าและภาคบ่าย                                                                

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                        4 ปี                                                                                                                                                         

 

8. งบประมาณดำเนินการ

                        10,000  บาท                                                                                          

 

9. ผู้รับผิดชอบ

                        สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง                                   

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

            1.เจ้าหน้าที่ อปท. และประชาชนมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

            2. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอรรับชั่นทำให้เติบโตมาเป็นคนที่มี            

               คุณภาพไม่ทุจริต ไม่โกงกิน ไม่คอร์รับชั่น                            

 

 

 ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปี 2562 – 2565

 

                                                                        อันดับที่ 3

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

 

                 องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่ง กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ในการปฏิบัติงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลต้องยึดระเบียบกกหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในการทำงานจึงต้องศึกษาเรียนรู้ระเบียบกฎหมายฉบับต่าง ๆ ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายผู้ใช้กฎหมายและประชาชนผู้รับบริการขึงมีความจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่กระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของตน หน้าที่ประการหนึ่งที่สำคัญซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการคือ ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชน

               

                เนื่องจากปัจจุบันได้มีการประกาศใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการโดยเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษหนักจึงจำเป็นอย่างยิ่งทีผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานจะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ทางกฎหมาย และนำมาใช้ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องโปร่งใส

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ

                   พนักงาน ลูกจ้าง

                3.2 เพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงให้โปร่งใสไม่มีการทุจริต

                3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.  พนักงาน และลูกจ้างตระหนักถึงโทษของการทุจริต

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

5. พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                 6.1 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมจากหน่วยงาน ปปช.จังหวัดตราด

                 6.2 จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  จำนวน 1 วัน โดยให้ความรู้กฎหมายการป้องกันและปราบปราม

                    การทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ และพนักงาน

                6.3  การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ

                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)

8. งบประมาณในการดำเนินการ

                10,000

9. ผู้รับผิดชอบ

                สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ พนักงานจ้างมีความเข้าใจในกฎหมายการป้องกันและปราบปราม   

                     การทุจริต

                10.2 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความโปร่งใสไม่มีการทุจริตคอร์รับชั่น

               

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม

                                                อันดับที่ 1

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

2. หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง พ.ศ. 2551 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง     ลงวันที่ 29  เดือนธันวาคม  2551  กำหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก              ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,  มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ            พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์     ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงได้จัดทำมาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล

                3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                3.3 เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

                3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลำดับ

                3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป

5. พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารสวนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

                2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8. งบประมาณดำเนินการ

                ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ

                ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน และงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

 

อันดับที่ 2

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง จึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป

                3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป

5. พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก

                2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8. งบประมาณดำเนินการ

                ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่

 

1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

อันดับที่ 1

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

2. หลักการและเหตุผล

                ด้วยสถานการณ์หรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

                ผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์      ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลหนองคันทรง เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

                3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงมีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด

4. เป้าหมาย

                พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

5. พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีการดำเนินการ

                จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

7. ระยะเวลาการดำเนินการ

                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565)

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ

                ไม่ใช้งบประมาณ

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                ฝ่ายกฎหมายสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                ตัวชี้วัด

                พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

                ผลลัพธ์

                พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

 

 

 

อันดับที่ 2

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง จึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป

                3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป

5. พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก

                2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8. งบประมาณดำเนินการ

                ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่

 

 

 

อันดับที่ 3

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2. หลักการและเหตุผล

                รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ

                ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย

                เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

                3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต         คอร์รัปชัน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

5. พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล

                2. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                3. ตรวจสอบความถูกต้อง

                4. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                5. แจกจ่ายให้บุคลากร

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8. งบประมาณดำเนินการ

                ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับที่ 4

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”

2. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม

จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นำสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นำไปสู่การทุจริต      คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงจึงได้จัดทำมาตรการ ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อำนาจทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

                3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ อันจะนำมาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest

5. พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้

                2. ออกแบบกิจกรรม

                3. จัดเตรียมเอกสาร

                4. ดำเนินการจัดประชุม

                5. สรุปรายงานการประชุม

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8. งบประมาณดำเนินการ

                ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ

                สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

                                                อันดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลหนองคันทรง ประจำปี 2562

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น      ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่      สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง   จึงได้จัดทำโครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตำบลหนองคันทรง ประจำปี 2561” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City)                     และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงเพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

 

3. วัตถุประสงค์

            3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน

                3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลหนองคันทรง

                3.3 เพื่อให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน

                3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ประชาชน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น

5. พื้นที่ดำเนินการ

                พื้นที่สาธารณะในเขตตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

 

6. วิธีดำเนินงาน

                6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม

                6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้

                6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ

                6.4 ดำเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถิ่น

                6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)

8. งบประมาณดำเนินการ

                10,000  บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                10.1 ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                10.2 ทำให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน

                10.3 ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                10.4 ทำให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            อันดับที่ 2

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง ปลูกป่า 3 อย่าง          เพื่อประโยชน์ 4 อย่างปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ พออยู่หมายถึง          ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัยและจำหน่าย พอกินหมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร พอใช้หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง

3. วัตถุประสงค์

                เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง จำนวน

 5 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น

                4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง จำนวน 5 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ

                4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงพนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น

5. พื้นที่ดำเนินการ

                พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง และแหล่งน้ำ คู คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีการดำเนินงาน

                6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ                 (กลุ่มรวมทุกชุมชน)

                6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน                   (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน)

                6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน)

                6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคูคลอง ทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

                6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

                6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)

 

8. งบประมาณดำเนินการ

                10,000  บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

อันดับที่ 3

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

                ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน และมีมติให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดตราด ในลักษณะโครงการนำร่องเพื่อเป็นรูปแบบของการดำเนินการกำจัดสิ่งแวดล้อมชุมชน นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนรณรงค์การกำจัดขยะ ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้ชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การรณรงค์กำจัดวัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำอื่น ๆ

 

                สำหรับการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น การดูแลความสะอาด จึงเป็นหน้าที่ในการบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการและสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้โดยใช้บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตราดจึงได้กำหนดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อให้ถนน ชุมชน ที่สาธารณะ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

                3.2 เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

                3.3 เพื่อให้สถานที่ราชการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสำนักงาน เอกสารตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

            เชิงปริมาณ

                ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง โดยพนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงทำความสะอาดพื้นที่ตำบลหนองคันทรง โดยประชาชนตำบลหนองคันทรง

                เชิงคุณภาพ

            พนักงาน  และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดสำนักงานมากขึ้นประชาชนตำบลหนองคันทรงมีความตะหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของตำบล

5. พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง และพื้นที่ตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 จัดทำโครงการเสนออนุมัติ

                6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลหนองคันทราบ

                6.3 จัดทีม แบ่งพื้นที่การทำความสะอาด

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                ปีงบประมาณ 2562 – ปี 2565

8. งบประมาณดำเนินการ

                20,000  บาท

9. ผู้รับผิดชอบ

                กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                10.1 พื้นที่ตำบลหนองคันทรงสะอาด สวยงาม  ไม่มีขยะสองข้างทาง

                10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด

                10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

                10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง

                10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ 4

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง พออยู่ พอกินและขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สำหรับ ความกินดี อยู่ดี ในอนาคตด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามลำดับความจำเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองคันทรง จึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

3. วัตถุประสงค์

                3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตำบลหนองคันทรง

                3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในตำบลหนองคันทรง

                3.3 สามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง

                3.4 สามารถนำเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ

                3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตำบลหนองคันทรง

5. พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ

                6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ

                6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง

                6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                ปีงบประมาณ 2562 – ปี 2565

8. งบประมาณดำเนินการ

                30,000  บาท

9. ผู้รับผิดชอบ

                กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด ปลูกผักปลอดสารพิษ

                10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด

                10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

                10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง

                10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

อันดับที่ 1

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลหนองคันทรง

                     (กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา

เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทำให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง พิจารณาเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลหนองคันทรง (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย                   ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 )           พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

                3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

                3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

4. เป้าหมาย

                เชิงปริมาณ

                เด็กและเยาวชนตำบลหนองคันทรง จำนวน  20  คน

                เชิงคุณภาพ

                เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

                5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

                5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร

                5.3 ดำเนินการตามโครงการ

                5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ

6. พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

7. งบประมาณดำเนินการ

                20000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

อันดับที่ 2

 

1. ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง

 

2. หลักการและเหตุผล

                        สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่สำคัญของการ

พัฒนาคนและสังคม โดยทำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการ

อบรมเลี้ยงดูพร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัวเพื่อให้สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติช่วงโลกาภิวัตน์ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2๕๓๓ มาถึงปัจจุบัน สังคมไทยและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการดำเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม คนไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิยม และการให้ความสำคัญกับเงินตราเป็นตัวตั้ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว ๆ ไทยมีความอ่อนแอลงเรื่อย ๆ สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถทำหน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได้จึงทำให้เด็กไทยในปัจจุบันตกเป็นเหยื่อของค่านิยมผิด ๆ ในด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม ติดอบายมุข     ติดยาเสพติด ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน มีนิสัยก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง ขาดความอดทนอดกลั้น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกพื้นที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นเข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนตำบลเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำโครงการการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็งขึ้นเพื่อสนับสนุนสถาบันครอบครัวไทยให้เป็นครอบครัวที่เข้มแข็งเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดต่อไป

 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

               ๒.๑ เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

               ๒.๒ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว

               ๒.๓ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของ

       สามีภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) และปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี

              ๒.๔ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว

                    สังคมและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

 

4. เป้าหมายโครงการ

              สมาชิกครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก

 

5. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง

    5.๑  ผลผลิต : สมาชิกครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) ได้รับความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรู้เรื่อง

            ความสำคัญของครอบครัวและได้ทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน

     5.๒  ผลลัพธ์: สมาชิกครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว มีการ

            แสดงบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกครอบครัวที่ดี มีการสื่อสารและใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น

6. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

                5.1๑ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

                5.2  จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

                5.3   สรุปผลการดำเนินงาน

               

7 พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

8. งบประมาณดำเนินการ

                10000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

                   2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน

อันดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)

2. หลักการและเหตุผล

                พนักงานอบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของอบต.ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน    การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป

                เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตราด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.   ลงวันที่ 30  ธันวาคม   2558   และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตราด

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานอบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่  30 ธันวาคม   2558

                ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของอบต.

                3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

                3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

                3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้าทำงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลของอบต. จำนวน 1 มาตรการ

5. พื้นที่ดำเนินการ

             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

 

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตราด  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. พ.ศ. 2545

                6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล

                6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล

                6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล

                6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)

8. งบประมาณดำเนินการ

                ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ

                สำนักงานปลัดอบต.หนองคันทรง

 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์

                10.1 ผลผลิต

                                - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของอบต.จำนวน 1 มาตรการ

                                - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล

                10.2 ผลลัพธ์

                                - ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ไม่น้อยกว่า 90 %

                                - บุคลากรของอบต.มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่าระดับ 3

                                - การบริหารงานบุคคลของอบต.มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

อันดับที่ 2

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

                มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

2. หลักการและเหตุผล

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของอบต. ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    พ.ศ. 2537 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้อบต.มีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของอบต.นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

                เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    พ.ศ. 2537  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    พ.ศ. 2537  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 60  ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของอบต.  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ อบต. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างของอบต.

                ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของอบต.ขึ้น

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน

                3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน

                3.3 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ

                3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกอบต. นายกอบต.มอบหมายให้ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.มอบหมายให้ปลัดอบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ

5. พื้นที่ดำเนินการ

                สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

 

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ

                6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ

                6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

                6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)

8. งบประมาณดำเนินการ

                ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ

                สำนักงานปลัดอบต.หนองคันทรง

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์

                10.1 ผลผลิต

                                มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ

                10.2 ผลลัพธ์

                                - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี

                                - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       อันดับที่ 3

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

                กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

            การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง พ.ศ. 2558         ลงวันที่ 30  ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

3. วัตถุประสงค์

                เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

5. พื้นที่ดำเนินการ

                สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารตำบลหนองคันทรง ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ

                6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ

                6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง  เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ

                6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

                6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง  พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม

8. งบประมาณดำเนินการ

                ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ

                สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

                                                            ลำดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

                กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

            เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง  จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

                3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

5. พื้นที่ดำเนินการ

                กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

8. งบประมาณดำเนินการ

                ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ

                กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

                10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

                                                            อันดับที่ 2

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

                กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

            ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง

                3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร

                3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

                3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

                3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

                3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

                4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

5. พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง

                6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ

                6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

                6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

                6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

                6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)

 

8. งบประมาณดำเนินการ

                ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ

                10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

                10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน

                                                                                                อันดับที่ 3

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

                กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

            พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

                3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

5. พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ

                6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)

 

8. งบประมาณดำเนินการ

                ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ

                กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง

                10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

 

 

 

 

 

 

 

อันดับที่ 4

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

                โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

            เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

                เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    พ.ศ. 2537  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กำหนดให้อบต.มีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของอบต. ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน

                ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของอบต.เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของอบต.ทุกโครงการและกิจกรรม

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

                3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของอบต.ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย

5. พื้นที่ดำเนินการ

                อบต.หนองคันทรง  และทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้

                                - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง

                                - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง

                                - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

                                - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

                                - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง

                                - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

                6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต. ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)

8. งบประมาณดำเนินการ

                ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบ

                กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                10.1 ผลผลิต

                                เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

                10.2 ผลลัพธ์

                                - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

                                - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

                                - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ

อันดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

                กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

                            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ได้จัดทำการบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด     การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

3. วัตถุประสงค์

                3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ

                3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน     และไม่เลือกปฏิบัติ

5. พื้นที่ดำเนินการ

                ทุกสำนัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ      ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)

                6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)

 

8. งบประมาณดำเนินการ

                ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ

9. ผู้รับผิดชอบ

                ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

                10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับที่ 2

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

                โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของอบต. ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    พ.ศ. 2537 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของอบต.และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาอบต. การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง 5 ตำบล ในพื้นที่ 27.50  ตารางกิโลเมตร นั้น อบต.หนองคันทรงในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

                เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   พ.ศ. 2537 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับทางจังหวัดยังกำหนดการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากอบต.เข้าในการตรวจมาตรฐาน ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ

                3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน

                3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

                3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี

5. พื้นที่ดำเนินการ

                พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ

                6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตอบต.ตามรูปแบบที่กำหนด

                6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้ อบต.ทราบ

                6.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน

                6.5 ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ

                6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)

8. งบประมาณดำเนินการ

                เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

9. ผู้รับผิดชอบ

                สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                10.1 ผลผลิต

                                ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ อบต. จำนวน 1 ฉบับ

                10.2 ผลผลิต

                                - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

                                - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อันดับที่ 1

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. หลักการและเหตุผล

                พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น

            เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของอบต.ตามกฎหมายเป็นสำคัญ

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน

                3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

                3.3 เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ

                3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของ อบต.หนองคันทรงให้สั้นลง

                4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองคันทรง

                4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป

                4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองคันทรง

                4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง

5. พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

                6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

                6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายก อบต.มอบอำนาจให้รองนายก อบต. หรือปลัด อบต.ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ

                6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ

                6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก อบต.ทราบ

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565)

8. งบประมาณดำเนินการ

                ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                ทุกกอง/สำนัก ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

                10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

                10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ

                10.4 ทำให้ภาพลักษณ์ของ อบต.หนองคันทรงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                ลำดับที่  2

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

2. หลักการและเหตุผล

                ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขต อบต.หนองคันทรงให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง

                3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

                3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ

                3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                ประชาชนในเขต อบต.หนองคันทรง และผู้มาติดต่องาน อบต.หนองคันทรง

5. พื้นที่ดำเนินการ

                สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

                6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

                6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

                6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

                                6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน

                                6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน

                                6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

                                6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

                                6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ

                                6.4.6 จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ

                                6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน

                6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

                6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนำจุดบกพร่องในการจัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                ตลอดปีงบประมาณ

8. งบประมาณดำเนินการ

                งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง

                10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

                10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ

                10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                                อันดับที่  1

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

2. หลักการและเหตุผล

                การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

                ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. วัตถุประสงค์

                เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

4. เป้าหมาย

                คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง   หรือหัวหน้า ส่วนราชการ

5. พื้นที่ดำเนินการ

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

                6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ

                6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ

7. ระยะเวลาดำเนินการ

                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8. งบประมาณดำเนินการ

                ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                ส่วนราชการทุกส่วน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

                การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

                                                                                อันดับที่ 1

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของอบต.หนองคันทรง

2. หลักการและเหตุผล

                การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตำบลหนองคันทรง  ผู้ที่ทำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต.หนองคันทรง อย่างสม่ำเสมอ อบต.หนองคันทรงจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต.หนองคันทรง  โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ให้กับ อบต.ที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต อบต.หนองคันทรง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

3. วัตถุประสงค์

                3.1 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.หนองคันทรง

                3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต อบต.หนองคันทรงตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

                3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต อบต.หนองคันทรงมีค่านิยม

ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

                - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต อบต.หนองคันทรง

                - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.หนองคันทรง

5. พื้นที่ดำเนินการ

                พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น

                6.2 ค