กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนพัฒนา อบต.04

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
253
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
287888โครงการขุดลอกคลองท่าระแนะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคันทรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     1. ชื่อโครงการ     โครงการขุดลอกคลองท่าระแนะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด                     .
          / หน่วยงานเจ้าของโครงการ               กองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง                                        .
     2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร           562,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)                                       .
     3. ลักษณะงาน                
         โดยสังเขป             ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร                         .
     4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่       26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563                                                                      .
                                  เป็นเงิน  440,610.22 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกร้อยสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)                                   
     5. บัญชีประมาณการราคากลาง              
          5.1                                            แบบ  ปร. 4                                                                                     .
          5.2                                            แบบ  ปร. 5                                                                                     .
     6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง             
         6.1       นายอภิสิทธิ์     โกวิทานุพงศ์           ผู้อำนวยการกองช่าง                               ประธานกรรมการ               .
         6.2       นายจักรพันธ์    นองเนือง              นิติกรปฏิบัติการ                                    กรรมการ                         .
         6.3       นายอรัญ         เธียรธวัช              นายช่างโยธาชำนาญงาน                           กรรมการ                         .
                   
                   .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง