กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนพัฒนา อบต.04

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
253
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
287859



โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
     1. ชื่อโครงการ     โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านหนองคันทรง                      .
                           ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด                                                                      .
          / หน่วยงานเจ้าของโครงการ               กองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง                                        .
     2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร           4,378,000 บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)                           .
     3. ลักษณะงาน                
         โดยสังเขป             ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 45 ลบ.ม.                                                      .
     4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่       14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563                                                                      .
                                  เป็นเงิน  4,034,421.35 บาท (สี่ล้านสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)                .
     5. บัญชีประมาณการราคากลาง              
          5.1                                            แบบ  ปร. 4                                                                                     .
          5.2                                            แบบ  ปร. 5                                                                                     .
     6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง             
         6.1       นายอภิสิทธิ์     โกวิทานุพงศ์           ผู้อำนวยการกองช่าง                               ประธานกรรมการ               .
         6.2       นายสมชาย      ปัญจะ                  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ                         .
         6.3       นายอรัญ         เธียรธวัช              นายช่างโยธาชำนาญงาน                           กรรมการ                         .
                   
                   



.



เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง