นายสุมล เง็กลี้
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองคันทรง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติ

ผู้ชม
86
เนื้อหา
371
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
562153

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามจังหวัดแยกออกเป็น 2 ประเด็น

จังหวัดแยกออกเป็น 2 ประเด็น

1.ผู้ประสงเดินทางทั่วไป/จำเป็น ให้ยื่นคำขอต่อ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ปลัด อปท. กำนัน ผญบ.

2.ผู้ประสงค์เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ให้ยื่นคำขอต่อ ผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หน.หน่วยงานรัฐ ครับ 

****ฝากสื่อสารต่อด้วยครับ เราอนุญาตเฉพาะกรณีทั่วไป(กรณีที่ไม่มีบอกตามข้อ 2) กรณีอื่นให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หัวหน้าหน่วยงานเค้ารับรองกันเองครับ

ตัวชี้วัด อบต.9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 10.1 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  
   
 
 

 


.ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง