นายสุมล เง็กลี้
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองคันทรง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติ

ผู้ชม
82
เนื้อหา
369
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
531595

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสอบถาม การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบสอบถาม การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่  ผู้เสียภาษี  ผู้รับเบี้ยยังชีพ  ผู้ใช้น้ำประปา  ผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะ  ผู้รับเหมาจัดซื้อจัดจ้างจาก อบต.  ฯลฯ  เชิญผู้มีเวลากรุณาตอบแบบส่งให้หน่วยงาน ปปช. ด้วยครับ  https://itas.nacc.go.th/go/eit/lkzen1

ตัวชี้วัด อบต.9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 10.1 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  
   
 
 

 


.ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง