นายสุมล เง็กลี้
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองคันทรง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติ

ผู้ชม
86
เนื้อหา
371
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
562150

2. ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 

นายสุมล เง็กลี้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง
โทร.091-7748207
083-2259595

 

  

นางเสาวลักษณ์ สุดสุริยะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง
 โทร.087-8358744

 

 

นายสัญชัย  สุทธิวารี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง
โทร.0811563513

 

 

 

นายคำรน มวญนรา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง โทร.084-7385634

 

 

 

ส.ต.ต.ประดับ ประเทพา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง
โทร.089-8325279

 

ตัวชี้วัด อบต.9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 10.1 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  
   
 
 

 


.ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง