กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
228
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
284833แผนการดำเนินงานประจำปี 2562

แผนการดำเนินงานปี 62

 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2562
หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                
  แนวทางการพัฒนา (1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ผลผลิต ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้าน กว้าง 1.2 เมตร ยาว 20 เมตร  13,440 หมู่ที่  1 กองช่าง        
 
   
 
   
  นายประวิทย์ รักใคร่  หมู่ที่ 1 หนาเฉลี่ย 0.15 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตรม.                              
                                   
                                   
2 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและปรับปรุง ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 1,000,000 หมู่ที่  1 กองช่าง        
 
   
 
   
  ถนน คสล. โดยเทถนน คสล. ช่วงบ้าน ยายผัง เมตร ยาว 238 เมตร ถนนกว้าง 4 เมตร                              
  ศิลาอาศน์ ถึงบ้านนางพิศมัย นิลเกษม หมู่ที่ 1 ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร                              
    หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร                              
                                   
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าหม่อม  กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย  235,200 หมู่ที่ 2 กองช่าง        
 
   
 
   
  หมู่ที่ 2 0.15 เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420                              
    ตารางเมตร                              
4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณซอยข้างบ้าน  กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย  118,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง        
 
   
 
   
  นางอรุณ  หอกลอง หมู่ที่ 2 0.15 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า                              
    1,008 ลูกบาศก์เมตร                              
        1                          
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ผลผลิต ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล. ซอยหน้าโรงเรียน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร  98,000 หมู่ที่  2 กองช่าง        
 
   
 
   
  วัดแหลมหิน หมู่ที่ 2 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร                              
                                   
6 โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล. ซอยชากมะนาว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 38 ตารางเมตร  21,280 หมู่ที่  2 กองช่าง        
 
   
 
   
  หมู่ที่ 2  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร                              
                                   
7 โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 74 ตารางเมตร  41,400 หมู่ที่  2 กองช่าง        
 
   
 
   
  ซอยแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 2 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร                              
                                   
8 โครงการวางท่อระบายน้ำทางเข้า - ออก บ้าน ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร  175,000 หมู่ที่  3 กองช่าง        
 
   
 
   
  และสวนบริเวณรางน้ำริมถนนประชาภักดี 5 หมู่ที่ 3 รวม 71 ท่อน จำนวน 9 จุด                              
                                   
9 โครงการก่อสร้างถนนหนองแฟบ 1/1 แยก 1  ขนาดกว้าง  3  เมตร ยาว 50  เมตร 84,000 หมู่ที่  3 กองช่าง        
 
   
 
   
  หมู่ที่ 3 หนา 0.15 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.                              
                                   
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพรง หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร  ยาว  90  เมตร 201,600 หมู่ที่  3 กองช่าง        
 
   
 
   
  หมู่ที่ 3 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า                              
    360 ตารางเมตร                               
                                   
                                   
        2                          
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ผลผลิต ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประสานมิตรฝั่งซ้าย ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  170  เมตร 380,800 หมู่ที่  4 กองช่าง        
 
   
 
   
  หมู่ที่ 4  หนา0.15 เมตร  หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า                              
    680  ตารางเมตร                              
                                   
12 โครการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองเปรม   ขนาดกว้าง  3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 117,600 หมู่ที่  5 กองช่าง        
 
   
 
   
  ซอยที่ 1 หมู่ที่ 5  0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตรม.                              
                                   
13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก ซอย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หรือ 98,000 หมู่ที่  5 กองช่าง        
 
   
 
   
  ชากชะมวง หมู่ที่ 5 ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 78 ลูกบาศก์เมตร                              
                                   
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร 105,280 หมู่ที่  5 กองช่าง        
 
   
 
   
  ซอยห้องแถว หมู่ที่ 5 หนา   0.15  เมตร หรือขนาดพื้นที่ไม่น้อย                              
    กว่า 188 ตารางเมตร                               
                                   
15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร 157,000 หมู่ที่  5 กองช่าง        
 
   
 
   
  ถนนประชาภักดี 5 ซอย 2 ฝั่งขวา หมู่ที่ 5 หนาเฉลี่ย 1.250 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรัง                              
    ไม่น้อยกว่า 1,344 ลูกบาศก์เมตร                              
16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยทางเกวียน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 57,000 หมู่ที่  5 กองช่าง        
 
   
 
   
  หน้าศาลเจ้าพ่อตรอกเทพ หมู่ที่ 5 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า                               
    480 ลูกบาศก์เมตร                              
        3                          
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาระบบประปา                                
แนวทางการพัฒนาด้านที่  1   ด้านจัดหาแหล่งน้ำจืดและก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาเพิ่มเติม  ขยายเขตประปาให้ทั่วถึง  จัดหาน้ำจืดให้เพียงพอในฤดูแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
    ผลผลิต   ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 3  เครื่อง 60,000 หมู่ที่ 2 กองสาธารณสุขฯ    
 
   
 
           
  1,500 ลิตร/นาที (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)                                
                                   
2 เครื่องจ่ายสารเคมี 3 เครื่อง 39,000 หมู่ที่ 2-5 กองสาธารณสุขฯ    
 
   
 
           
                                   
3 วัสดุระบบประปา ตามความจำเป็นและเหมาะสม 50,000 หมู่ที่ 1-5 กองสาธารณสุขฯ
 
   
 
                                   
4 โครงการตรวจคุณภาพน้ำประปา อบต. ปีละ 1 ครั้ง 24,000 หมู่ที่ 2- 5 กองสาธารณสุขฯ        
 
   
 
       
  ประจำปี 2562                                
                                   
5 โครงการขยายเขตประปา ซอยสะอิ้งทอง ท่อ pvc ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 40,000 หมู่ที่ 3 กองสาธารณสุขฯ            
 
   
 
   
  หมู่ที่ 3 180 เมตร                               
                                   
6 โครงการขยายเขตประปา ซอย ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ระยะทาง 120,000 หมู่ที่ 4 กองสาธารณสุขฯ            
 
   
 
   
  ธรรมวุฒิฑานุสรณ์ หมู่ที่ 4 300 เมตร                              
                                   
7 มาตรวัดน้ำประปา  50 ตัว 50,000 หมู่ที่ 1-5 กองสาธารณสุขฯ            
 
   
 
   
                                   
      4                            
                                   
                                   
ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและอัคคีภัย                              
แนวทางการพัฒนาด้านที่  1   จัดหาเครื่องมือในการช่วยเหลือภัยแล้งและอัคคีภัย                              
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ผลผลิต ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 หมู่ที่  1 - 5 สนง.ปลัด อบต.    
 
   
 
   
  ประจำปี 2562 ให้กับรถ เครื่องสูบน้ำ และค่าตอบ                              
    แทนให้กับเจ้าหน้าที่ประจำรถ                              
                                   
                                   
                                   
                                   
      5                            
                                   
               
                             
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
ยุทธศาสตร์ที่  5    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ                              
แนวทางการพัฒนาด้านที่  2  จัดหาพัสดุให้พร้อมและเพียงพอ                                 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562
    ผลผลิต   ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน     1.1เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 60,000  อบต.  สนง.ปลัด อบต.        
 
             
    แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย19 นิ้ว )     กองการศึกษาฯ                        
    มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย                              
    กว่า 4 แกนหลัก (4 core)จำนวน 1 หน่วย                              
    มีหน่วยความจำแบบ Chache Memory                              
    ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็ว                              
    สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 32 GHz                              
    1.2ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 34,400   กองช่าง        
 
   
 
         
                                   
    1.3โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด 6,000   กองสาธารณสุข    
 
                 
          กองคลัง                        
    1.5เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500   สนง.ปลัด อบต.        
 
   
 
         
                                   
    1.7 เตรื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 19,000   สนง.ปลัด อบต.      
 
               
    2 เครื่อง                              
                                   
    1.8 โคมไฟแสงสว่าง  40,000   กองช่าง  
 
                   
                                   
      6                            
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 4 ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดรายจ่ายประจำให้เพียงพอเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
    ผลผลิต   ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายหมวดรายจ่ายประจำ เงินเดือนให้แก่พนักงาน คณะผู้บริหาร 8,088,800  อบต. 
ทุกส่วนราชการ
                       
    เลขานุการผู้บริหาร เงินเพิ่มต่าง ๆ                              
                                   
2 โครงการจัดทำระบบข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อการจัดเก็บรายได้มีความถูกต้อง 100,000  หมู่ 1 - 5  
กองคลัง
                       
                                   
3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของ  160,000  อบต. 
สนง.ปลัด อบต.
                       
    นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง                              
    พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล                              
                                   
4  เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ  160,000  อบต.  สนง.ปลัด อบต.  
 
   
 
               
   ข้าราชการส่วนท้องถิ่น บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น                              
5 เงินสำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน     100,000  อบต. 
สนง.ปลัด อบต.
                       
    ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น                              
    การเกิดสาธารณภัยต่างๆ  (อุทกภัย                              
    อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ)                              
                                   
6 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เงินสมทบกองทุนหลักประกัน 100,000 หมู่ที่  1-5 สนง.ปลัด อบต.  
 
                   
  สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่                              
7
แนวทางการพัฒนาด้านที่  5   อุดหนุนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน                              
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
    ผลผลิต   ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนสำนักงานจังหวัดตราดและเทศบาลเมืองตราด งานประจำปี 2562 ของจังหวัด                              
  1. งานวันปีใหม่-กาชาด ปี 2562 รายละเอียดตามสำเนาหนังสือเทศบาลตราด 11,000 เทศบาลเมืองตราด เทศบาลเมืองตราด  
 
   
 
             
  2. งานวันวีรกรรมทหารเรือไทย รายละเอียดตามสำเนาหนังสือจังหวัด 11,000 อ.แหลมงอบ จังหวัดตราด    
 
                 
  ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ปี 2562                                
  3. งานวันระกำหวาน ผลไม้ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือจังหวัด 11,000 จังหวัดตราด จังหวัดตราด            
 
   
 
     
  และของดีเมืองตราด ปี 2562                                
                                   
2 อุดหนุนโรงเรียนวัดแหลมหิน ค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียน 107 คน 428,000 หมู่ที่  2 ร.ร.วัดแหลมหิน
 
                     
  ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน                                
                                   
3 อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองคันทรง ค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียน 84 คน 336,000 หมู่ที่  4
ร.ร.วัดหนองคันทรง
                       
  ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน                                
                                   
8
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 7  ปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาลที่สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติหรือให้การสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่สนองนโยบายรัฐบาล 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
    ผลผลิต   ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อาหารเสริม(นม)  โรงเรียนวัดแหลมหิน  ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน 205,040 หมู่ที่  2
กองการศึกษาฯ
                       
  ประจำปี 2562 วัดแหลมหิน                              
                                   
2 อาหารเสริม(นม)  โรงเรียนวัดหนองคันทรง  ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน 161,000 หมู่ที่  4
กองการศึกษาฯ
                       
  ประขำปี 2562 วัดหนองคันทรง                              
                                   
3 อาหารเสริม(นม)  ศูนย์พัฒนา ค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก 42,700 ศูนย์พัฒนา
กองการศึกษาฯ
                       
  เด็กเล็ก อบต. ประจำปี 2562 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.   เด็กเล็ก อบต.                          
                                   
4 สนันสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็ก อบต.  102,900 ศูนย์พัฒนา
กองการศึกษาฯ
                       
    21 คน   เด็กเล็ก อบต.                          
                                   
      9                            
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                
แนวทางการพัฒนาด้านที่  1   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน                              
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
    ผลผลิต   ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 มหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้าน จัดจำหน่ายอาหารทะเล 3 วัน 200,000 หมู่ที่  1  กองการศึกษาฯ      
 
   
 
           
  เมืองตราด ประจำปี 2562                                
                                   
2 สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 หมู่ที่  1 - 5 กองการศึกษาฯ              
 
   
 
   
  การเกษตร ประจำตำบลหนองคันทรง ปี 2562                                
                                   
3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน จัดฝึกผู้อบรมผู้สนใจ จำนวน 40 คน 10,000 หมู่ที่  1 - 5 กองการศึกษาฯ                
 
   
 
 
                                   
4 โครงการตลาดสีเขียว  ประจำปี 2562 จัดให้มีสถานที่จำหน่ายผล 20,000 หมู่ที่  1 - 5 กองการศึกษาฯ          
 
   
 
       
    ผลิตทางเกษตรที่ปลอดภัยภายใน                              
    ชุมชน                              
5 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน จัดอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 20,000 หมู่ที่  1 - 5 กองการศึกษาฯ              
 
   
 
 
    จำนวน 400 คน                              
                                   
      10                            
                                   
                                   
                                   
ยุทธศาสตร์ที่  7   การพัฒนาด้านการศึกษา                                
แนวทางการพัฒนาด้านที่  1   พัฒนา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพ                        
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
    ผลผลิต   ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ค่าซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับ 20,000 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษาฯ      
 
   
 
           
    เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เด็กเล็ก อบต.                          
                                   
2 โครงการอบรมและทัศนศึกษานอกสถานที่ พาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กทัศนศึกษานอก 10,000 ศูนย์พัฒนา กองการศึกษาฯ                
 
   
 
 
  สำหรับเด็กเล็กประจำปี 2562 สถานที่   เด็กเล็ก อบต.                          
                                   
                                   
แนวทางการพัฒนาด้านที่  2   เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน                              
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
    ผลผลิต   ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 5  แห่ง ๆ ละ  2  ฉบับ/วัน 36,500 หมู่ที่  1 - 5
สนง.ปลัด อบต.
                       
  ประจำปี 2562                                
                                   
      11                            
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม                                
แนวทางการพัฒนาด้านที่  1   สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                        
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
    ผลผลิต   ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนว อนุรักษ์พันธ์ไม้ที่หายาก 30,000 หมู่ที่1-5 กองสาธารณสุขฯ      
 
   
 
             
  พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                                
  สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562                                
                                   
2 ปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์ ป่าชายเลนในพื้นที่ตำบล และพันธุ์ 10,000 หมู่ที่  1 - 2 กองสาธารณสุขฯ        
 
   
 
           
  สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2562 สัตว์น้ำ                              
                                   
3 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณที่สาธารณประโยชน์ภายในตำบล 10,000 หมู่ที่  1 - 5 กองสาธารณสุขฯ              
 
   
 
   
  ประจำปี 2562                                
                                   
4 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดภาย จัดอบรมให้ความรู้ประชาชน 40,000 หมู่ที่  1 - 5 กองสาธารณสุขฯ              
 
   
 
   
  ในตำบล เก็บขยะ ล้างถนน ตัดหญ้า                              
                                   
      12                            
                                   
                                   
                                   
                                   
ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม            
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2   บำลบัดและจัดการขยะ                              
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
    ผลผลิต   ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูล  ค่าฝังกลบขยะมูลฝอยตันละ 900 บาท 700,000 หมู่ที่  1 - 5
กองสาธารณสุขฯ
                       
  ฝอยของเทศบาลเมืองตราด                                  
                                   
2 จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด  120  ลิตร จำนวน  60  ใบ 81,000 อบต. กองสาธารณสุขฯ                  
 
   
 
                                   
3 กำจัดขยะในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี  จัดอบรมและเก็บขยะในชุมชนแหลมหิน 30,000 หมู่ที่  1 - 2 กองสาธารณสุขฯ  
 
   
 
               
  2562                                
                                   
      13                            
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
ยุทธศาสตร์ที่  9   การพัฒนาด้านสาธารณสุข                                
แนวทางการพัฒนาด้านที่  1   ป้องกันและระงับโรคติดต่อภายในตำบล                              
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ผลผลิต ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก ฉีดยาสุนัข และแมว541 ตัว 40,000 หมู่1-5 กองสาธารณสุขฯ          
 
   
 
       
  โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาร ศ.ดร.                                
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ                                
  วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562                                
                                   
                                   
                                   
แนวทางการพัฒนาด้านที่  2   ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน                              
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ผลผลิต ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ทาง ให้ความรู้ประชาชนภายในตำบลมีความรู้เกี่ยว 10,000 หมู่ที่  1 - 5 กองสาธารณสุขฯ                
 
   
 
 
  เพศสัมพันธ์ภายในตำบล ประจำปี 2562 กับการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ทางเพศสัมพันธ์                              
      14                            
                                   
                                   
                                   
                                   
ยุทธศาสตร์ที่  10   การพัฒนาด้านส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน                              
แนวทางการพัฒนาด้านที่  1   ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในตำบล                              
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
  ผลผลิต ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด จัดอบรมเด็กนักเรียนในสถาน 10,000 หมู่ที่ 2และ4 กองสาธารณสุขฯ              
 
   
 
   
  ในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ศึกษาของตำบล จำนวน 2 แห่ง                              
                                   
2 เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด จัดอบรมเยาวชน ประชาชน 10,000 หมู่ที่ 1-5 กองสาธารณสุขฯ              
 
   
 
   
  ภายในตำบล ประจำปี 2562 ในตำบล                               
                                   
แนวทางการพัฒนาด้านที่  2   ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและประชาธิปไตย                                
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ผลผลิต ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย อบรมผู้นำชุมชน ประชาชน พนักงาน 10,000 อบต. สนง.ปลัด อบต.                  
 
   
 
    ประจำปี 2562 และลูกจ้าง อบต. จำนวน 130 คน                              
                                   
2 พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอาสาพัฒนา  อบรมสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้านที่ 1 - 5 10,000 หมู่ที่  1 - 5 สนง.ปลัด อบต.                  
 
   
 
  หมู่บ้านตำบลหนองคันทรง ปี 2562                                
                                   
3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ประจำปี 2562 จัดการเลือกตั้ง 300,000 หมู่ที่  1 - 5 สนง.ปลัด อบต.                    
 
   
 
                                   
      15                            
                                   
ยุทธศาสตร์ที่  11   การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ                              
แนวทางการพัฒนาด้านที่  1   ส่งเสริม  สนับสนุนการกีฬาของตำบล                              
ลำดับ โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่ โครงการ (ผลผลิต) ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 แข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 200 คน   30,000 หมู่ที่  1 - 5 กองการศึกษาฯ
 
   
 
                 
  ภายในตำบล ประจำปี 2562                                
                                   
2 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  แข่งขันกีฬาของตำบล เข้าร่วม 20,000 ใน กองการศึกษาฯ    
 
                 
   ในนามของ อบต.  กับระดับอำเภอ จังหวัด   จังหวัดตราด                          
                                   
3 จัดซื้อวัสดุกีฬา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา    20,000  อบต.  กองการศึกษาฯ          
 
           
                                   
                                   
แนวทางการพัฒนาด้านที่  2   ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชน                              
ลำดับ โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่ โครงการ (ผลผลิต)   ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 แข่งขันประกวดร้องเพลง และเต้นประกอบ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30,000 หมู่ที่  1  กองการศึกษาฯ      
 
   
 
           
  เพลง ประจำปี 2562 100 คน                              
                                   
      16                            
                                   
                                   
ยุทธศาสตร์ที่  12   การพัฒนาด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส                              
แนวทางการพัฒนาด้านที่  1   ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ                              
ลำดับ โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่ โครงการ (ผลผลิต)   ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ใน จำนวน  21  คน เดือนละ 126,000 หมู่ที่  1 - 5
สนง.ปลัด อบต.
                       
  ตำบลหนองคันทรง ประจำปี 2562 500  บาท / คน                              
                                   
2 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการใน จำนวน  97  คน เดือนละ 931,200 หมู่ที่  1 - 5
สนง.ปลัด อบต.
                       
  ตำบลหนองคันทรง ประจำปี 2562 800  บาท / คน                              
                                   
3 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน จำนวน 825   คน  6,540,000 หมู่ที่  1 - 5
สนง.ปลัด อบต.
                       
  ตำบลหนองคันทรง ประจำปี 2562                                
                                   
      17                            
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
ยุทธศาสตร์ที่  13   การพัฒนาด้านส่งเสริมและดูแลเด็ก                              
แนวทางการพัฒนาด้านที่  1   จัดกิจกรรมให้แก่เด็กภายในตำบล                              
ลำดับ โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่ โครงการ (ผลผลิต)   ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300  คน 20,000 อบต. กองการศึกษาฯ    
 
                 
                                   
2 แข่งขันกีฬายุวชนภายในตำบล ประจำปี 2562 ยุวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน 20,000 หมู่ที่  1 - 5 กองการศึกษาฯ
 
   
 
                 
                                   
                                   
                                   
ยุทธศาสตร์ที่  14   การพัฒนาการท่องเที่ยว                                
แนวทางการพัฒนาด้านที่  1   พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว                              
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ หน่วย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
    ผลผลิต   ดำเนินการ ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว 40,000 หมู่ที่  1 - 5 กองการศึกษาฯ        
 
   
 
     
  ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ ประจำปี 2562 ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ                              
                                   
      18                            
                                   
                                   
                                   
                                   
ยุทธศาสตร์ที่  15   การพัฒนาด้านการทะนุบำรุงศาสนาส่งเสริมศิลปะ   จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี                      
แนวทางการพัฒนาด้านที่  1   จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์                              
ลำดับ โครงการกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ พื้นที่ หน่วยดำเนินการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ที่ โครงการ (ผลผลิต)   ดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในตำบล 10,000 หมู่ที่  1 - 5 กองการศึกษาฯ          
 
           
                                   
2 งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 1 ครั้ง / ปี 5,000 ศาลา สำนักงานปลัดฯ        
 
   
 
         
        ประชาคม