แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน