หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 64-66

มาตรการให้รางวัลและลงโทษ

หลักเกรฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติง