รายงานผลการดำเนินงาน

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อ 12 (1)รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 64 หน้า 1-21 

ข้อ 12 (2)รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 64 หน้า 22-41

ข้อ 12 (3)รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ กันยายน 2564