นายสุมล เง็กลี้
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองคันทรง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติ

ผู้ชม
83
เนื้อหา
369
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
544961

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข


นายธีรัตม์ เกาะลอย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 080-3401557


น.ส.เบญจมาภรณ์  สุทธิวารี 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร. 083-8571907


นายอุดมศักดิ์ เพิ่มญาติ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
โทร. 084-8880013

 


นายสรายุทธ์  ฤทธิเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
โทร. 092-6428072

 


นายจำแลง ท่าชลา 
พนักงานเก็บขยะ
โทร. 085-4301365


นายนพดล ศิลาอาสน์ 
พนักงานขับรถ
โทร. 087-4828537

 


นายไพศาล เขียวขจี 
พนักงานเก็บขยะ
โทร. 084-5631031


นายวิภาส วรสิงห์
คนงานเก็บขยะ
โทร. 092-7658979

  
   
 
 

 


.ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง