กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
166
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
157503

กองสาธารณสุข

             กองสาธารณสุข

 
             นายสมชาย ปัญจะ
    ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
             นายธีรัตม์ เกาะลอย
      เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

       
            นายอุดมศักดิ์ เพิ่มญาติ 
          ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา

      
             นายจำแลง ท่าชลา 
              พนักงานเก็บขยะ

   
            นายนพดล ศิลาอาสน์ 
              พนักงานขับรถ

   
            นายไพศาล เขียวขจี 
              พนักงานเก็บขยะ