กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
296
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
346457กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข


นายสมชาย ปัญจะ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายธีรัตม์ เกาะลอย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน


น.ส.เบญจมาภรณ์  สุทธิวารี 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายอุดมศักดิ์ เพิ่มญาติ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา


นายสรายุทธ์  ฤทธิเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา


นายจำแลง ท่าชลา 
พนักงานเก็บขยะ


นายนพดล ศิลาอาสน์ 
พนักงานขับรถ


นายไพศาล เขียวขจี 
พนักงานเก็บขยะ


นายอาจินต์ สุเนตร
คนงานเก็บขยะ


นายวิภาส วรสิงห์
คนงานเก็บขยะ.เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รับเรื่องร้องเรียน