ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ยื่นชำระภาษีประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

📌ท่านใดที่มีทรัพย์สินรวมถึงผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีในพื้นที่ตำบลหนองคันทรงให้ดำเนินการมายื่นแบบและชำระภาษี ได้ที่ " องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง" (กองคลัง งานจัดเก็บรายได้) ในวันและเวลาราชการ ตามระยะเวลาที่กำหนด 

ขอบคุณค่ะ