กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
228
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
284868แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ปีงบประมาณ 2560

 แผนงาน/โครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ปีงบประมาณ  2560

  

แผนงาน/โครงการ  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง  ปีงบประมาณ 2560 จำแนกตามกลุ่มสิทธิประโยชน์

*************************************

1.ประมาณการเงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก สปสช.              204,885.00      บาท  (4,553 คนx45 บาท)

2.เงินสมทบจาก อบต.(รายจ่ายตามข้อผูกพัน)                                100,000.00      บาท  (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยสมทบ

     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)

3.เงินในบัญชีคงเหลือ                                                     137,116.11      บาท  (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559)

                                       รวมรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น      442,001.11     บาท

 

ประเภทกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน

จำนวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเหตุ

ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข ในพื้นที่

 

 

 

 

1.1 โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด สารเคมีตกค้างในเลือด และตรวจหมู่โลหิตในประชาชนอายุ 30 ปี ขึ้นไป ประจำปี 2560

1

80,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.2 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ประจำปี  2560

1

20,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.3 จัดอบรมการตรวจคัดกรองตาต้อกระจกเบื้องต้นและการตรวจสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ตำบลหนองคันทรง ประจำปี 2560

1

10,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.4 โครงการแม่แข็งแรง ลูกสมวัย ประจำปี 2560

1

20,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประจำปี  2560

1

10,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.6 โครงการอบรมดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ ประจำปี 2560

1

20,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.7 โครงการอาหารปลอดภัยในสถานประกอบการและชุมชนไอโอดีน ประจำปี 2560

1

10,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.8 โครงการควบคุมเอดส์และวัณโรคภายในตำบลหนองคันทรง ประจำปี  2560

1

15,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.9 โครงการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร ประจำปี 2560

1

10,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.10 โครงการรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์ฝากก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ประจำปี 2560

1

10,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 3 อ 2 ส ประจำปี 2560

1

10,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.12 โครงการอบรมผู้นำนักเรียน ประจำปี 2560

1

15,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.13 โครงการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงประจำปี 2560

1

10,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

รวม

13

235,000.-

 

 

 

 

ประเภทกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน

จำนวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเหตุ

ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น

 

 

 

 

2.1 โครงการอบรมแกนนำเยาวชน
To Be Number One ปีงบประมาณ 2560

1

15,000.-

นายจักราวุธ  สุเนตร

ประธานชมรม To Be Number One

 

2.2 โครงการพัฒนาครอบครัว ปีงบประมาณ 2560

1

10,000.-

นายพิบูลย์  วิจิตรสมบัติ

ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองคันทรง

 

2.3 โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2560

1

50,000.-

นางไพรัตน์  สุเนตร

ประธาน อสม.ต.หนองคันทรง

 

2.4 โครงการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วนลงพุง หมู่ที่ 1 – 5 ตำบลหนองคันทรง ปีงบประมาณ 2560

1

25,000.-

อสม.ม.1-5

 

รวม

4

100,000.-

 

 

ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

 

 

 

3.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2560

1

10,000.-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.หนองคันทรง

***การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น (204,885+100,000)x15%=45,732.75 บาท***

3.2 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปี 2560

1

36,000.-

ชมรมผู้สูงอายุตำบล
หนองคันทรง

รวม

2

46,000.-

 

 

ประเภทที่ 4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

4 กิจกรรม

56,001.11

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.หนองคันทรง

***ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น 532,001.11x15%=79,800.17บาท***

รวม

4 กิจกรรม

56,001.11.-

 

 

ประเภทกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน

จำนวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเหตุ

ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

 

 

 

 

5.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบล
หนองคันทรง ปีงบประมาณ 2559

1

5,000.-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

รวม

1

5,000.-

 

 

รวมทั้งสิ้น

20 โครงการ/

4 กิจกรรม

442,001.11

 

 

           

 

 

หมายเหตุ   1. ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ แผนงานโครงการ/ กิจกรรม สามารถแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน

                      หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเพื่อ

                      สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ โดยไม่ต้องมีประกาศภัยพิบัติจาก

                      จังหวัด

                   2.กลุ่มหรือองค์กรประชาชน คือ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นตั้งแต่ 5 คน
                      ขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคหรือไม่ก็ได้ หากมีความจำเป็นต้องซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์
                     ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการ

                   3.การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

                      แต่ละปีงบประมาณนั้น

                   4.หมวดที่ 4  การบริหารหรือการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละ

                      ปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย

 

 


เรื่องร้องเรียน

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม