กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
228
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
284829แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561

 แผนงาน/โครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง

ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ปีงบประมาณ  2561

    

แผนงาน/โครงการ  กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง  ปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามกลุ่มสิทธิประโยชน์

*************************************

1.ประมาณการเงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก สปสช.              205,200.00     บาท  (4,560 คนx45 บาท)

2.เงินสมทบจาก อบต.(รายจ่ายตามข้อผูกพัน)                                100,000.00      บาท  (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยสมทบ

     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40)

3.เงินในบัญชีคงเหลือ                                                     96,504.90      บาท  (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2561)

4.ประมาณการเงิน LTC                                                  55,000.00      บาท  (11 คนx5,000 บาท)

                                       รวมรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น    456,704.90     บาท

 

ประเภทกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน

จำนวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเหตุ

ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข ในพื้นที่

 

 

 

 

1.1 โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด ในประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ประจำปี 2561

1

68,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.2 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี  2561

1

30,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส ของประชาชนกลุ่มวัยทำงานกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2561

1

30,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.4 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2561

1

10,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2561

1

25,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.6 โครงการวัยใสไร้พุง ประจำปี 2561

1

10,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.7 โครงการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ตำบลหนองคันทรง ประจำปี 2561

1

10,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

1.8 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนตำบลหนองคันทรง ประจำปี 2561

1

10,000.-

รพ.สต.ต.หนองคันทรง

 

รวม

8

193,000.-

 

 

 

 

 

 

ประเภทกิจกรรม/โครงการ/แผนงาน

จำนวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเหตุ

ประเภทที่ 2 กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน และชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น

 

 

 

 

2.1 โครงการอบรมแกนนำเยาวชน
To Be Number One ปีงบประมาณ 2561

1

10,000.-

ด.ญ.ภาณุวรรณ  สินธุ

ประธานชมรม To Be Number One

ต.หนองคันทรง

 

2.2 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2561

1

30,000.-

ด.ญ.ภาณุวรรณ  สินธุ

ประธานชมรม To Be Number One

ต.หนองคันทรง

 

2.3 โครงการควบคุมเอดส์และวัณโรคภายในตำบลหนองคันทรง ประจำปี  2561

1

10,000.-

นางพิศมัย อินทเกษร 

ประธานชมรมชมรมป้องกันเอดส์ และวัณโรค ต.หนองคันทรง

 

2.4 โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2561

1

30,000.-

นางไพรัตน์  สุเนตร

ประธาน อสม.
ต.หนองคันทรง

 

2.5 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล ตำบลหนองคันทรง ประจำปี 2561

1

20,000.-

นางไพรัตน์  สุเนตร

ประธาน อสม.
ต.หนองคันทรง

 

2.6 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายภายในตำบล ประจำปี 2561

1

29,000.-

นางรุจิราวรรณ  โคตรชัย

ประธานชมรมรักษ์สุขภาพ

 

รวม

4

129,000.-

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนการดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

 

 

 

3.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2561

1

10,000.-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.หนองคันทรง

***การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น 401,170.49x15%=60,255.73บาท***

3.2 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปี 2561

1

51,000.-

ศพผส.

 

รวม

 

61,000.-

60255.73

 

ประเภทที่ 4 กิจกรรมการบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ

จำนวนกิจกรรม

 

 

 

4.1 การประชุมคณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ และคณะทำงาน

1 กิจกรรม

38,000.-

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.หนองคันทรง

***ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น 456,704.90x15%=68,505.73บาท***

***ให้นำเงิน LTC มารวมเพื่อคิดคำนวณด้วย***

4.2 การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม/ศึกษาดูงาน

1 กิจกรรม

21,505.73

4.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

1 กิจกรรม

7,000.-

4.4 ค่าดำเนินงานอื่น ๆ

1 กิจกรรม

2,000.-

รวม

4 กิจกรรม

68,505.73

 

 

ประเภทที่ 5 กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

 

 

 

 

5.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบล
หนองคันทรง ปีงบประมาณ 2561

1

5,199.17.-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

รวม

1

5,199.17.-

 

 

รวมทั้งสิ้น

17 โครงการ/

4 กิจกรรม

456,704.73.-

 

 

           

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   1. ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ แผนงานโครงการ/ กิจกรรม สามารถแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน

                      หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเพื่อ

                      สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ โดยไม่ต้องมีประกาศภัยพิบัติจาก

                      จังหวัด

                   2.กลุ่มหรือองค์กรประชาชน คือ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือภาคเอกชน ที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นตั้งแต่ 5 คน
                      ขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ จะเป็นนิติบุคคหรือไม่ก็ได้ หากมีความจำเป็นต้องซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์
                     ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อโครงการ

                   3.การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

                      แต่ละปีงบประมาณนั้น

                   4.หมวดที่ 4  การบริหารหรือการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละ

                      ปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยให้นำเงิน LTC

                      มารวมเพื่อคิดคำนวณด้วย

 

 


เรื่องร้องเรียน

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม