ส.ต.ต.ประดับ ประเทพา

ปลัด อบต.

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
7
เนื้อหา
357
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
474725

กองการศึกษา

กองการศึกษา


ส.ต.ต.ประดับ  ประเทพา
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


น.ส.เสาวนีย์  เหลือสืบชาติ 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวยุพา    บุญรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก

 


นางสุลีพร   แพนคร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

  
   
 
 

 .ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง