กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนพัฒนา อบต.04

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
269
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
320621กองการศึกษา

         กองการศึกษา

  
 ส.ต.ต.ประดับ  ประเทพา 

ปลัด อบต. รักษาราชการแทน

 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  
น.ส.เสาวนีย์  เหลือสืบชาติ 
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 
 นางสาวยุพา    บุญรัตน์
        ครูผู้ดูแลเด็ก

 


   นางสุลีพร   แพนคร
      ผุ้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง