กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
221
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
263813กองการศึกษา

         กองการศึกษา

  
 ส.ต.ต.ประดับ  ประเทพา 

ปลัด อบต. รักษาราชการแทน

 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  
น.ส.เสาวนีย์  เหลือสืบชาติ 
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 
 นางสาวยุพา    บุญรัตน์
        ครูผู้ดูแลเด็ก

 


   นางสุลีพร   แพนคร
      ผุ้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

เรื่องร้องเรียน

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม