นายสุมล เง็กลี้
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองคันทรง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติ

ผู้ชม
83
เนื้อหา
369
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
545035

กองการศึกษา

กองการศึกษา


ส.ต.ต.ประดับ  ประเทพา
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 089-8325279


น.ส.เสาวนีย์  เหลือสืบชาติ 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร. 082-0233242

 


นางสาวยุพา    บุญรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 082-3262287


นางสุลีพร   แพนคร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร. 081-7621323 

  
   
 
 

 


.



ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง