กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
318
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
391564

กองการศึกษา

กองการศึกษา


ส.ต.ต.ประดับ  ประเทพา
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


น.ส.เสาวนีย์  เหลือสืบชาติ 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวยุพา    บุญรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก

 


นางสุลีพร   แพนคร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

  
   
 
 

 .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รับเรื่องร้องเรียน