กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนพัฒนา อบต.04

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
269
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
320620กองคลัง

            กองคลัง

  
        นางอัมพร เครสตรี
     ผู้อำนวยการกองคลัง

 
     นางชมพูนุท พรประสิทธิ์
    นักวิชาการเงินและบัญชี

 

   นางกมลกานต์  ยางเอน

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้


     นางสาวดารณี จันทร์เป็ง
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 


       นางยศสินี จันทร์งาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 


     นายพิสิทธิ์ ศิลาอาศน์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

         กิติศักดิ์ เพ่งจินดา  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้.เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง