นายสุมล เง็กลี้
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองคันทรง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติ

ผู้ชม
82
เนื้อหา
369
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
531695

กองคลัง

กองคลัง


นางอัมพร เครสตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-3776424


นางชมพูนุท พรประสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 087-7429824

นางกมลกานต์  ยางเอน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร. 085-3959890

  

นางนัทธมน ขำวงษ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร. 088-6185651

 


นางสาวดารณี จันทร์เป็ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร. 087-4325274

 


นางยศสินี จันทร์งาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร. 092-7433894

 


นายพิสิทธิ์ ศิลาอาศน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 0819492301

กิติศักดิ์ เพ่งจินดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร. 087-9423432

  
   
 
 

 


.ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง