กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
7
เนื้อหา
327
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
410386

กองคลัง

กองคลัง


นางอัมพร เครสตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางชมพูนุท พรประสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางกมลกานต์  ยางเอน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

  

นางนัทธมน ขำวงษ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 


นางสาวดารณี จันทร์เป็ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 


นางยศสินี จันทร์งาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 


นายพิสิทธิ์ ศิลาอาศน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กิติศักดิ์ เพ่งจินดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

  
   
 
 

 .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รับเรื่องร้องเรียน