กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
316
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
364322

สำนักปลัด

นายพงศ์นริศย์ สุนทรภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสายใจ จุฬาภรณ์พิสุทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวอาภา ประสิทธินาวา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายจักรพันธ์ นองเนือง
นิติกรปฏิบัติการ


น.ส.จารีย์ทิพย์ เจริญฤทธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


กาญจนา บุตรขุน 
ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล


วัลลพ ธรรมะ
พนักงานขับรถยนต์

 


เปรมชัย ธรรมะ
พนักงานดับเพลิง


ชิณวัฒน์ วงศ์สา
พนักงานดับเพลิง

 


นางเพ็ญศรี ซาตัน
คนงานภารโรง


นายวุฒิชัย บางชลา
คนสวน


ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 10.1 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  
   
 
 

 .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รับเรื่องร้องเรียน