นายสุมล เง็กลี้
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองคันทรง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติ

ผู้ชม
82
เนื้อหา
369
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
531664

สำนักปลัด

นายพงศ์นริศย์ สุนทรภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 091-7435588


นางสายใจ จุฬาภรณ์พิสุทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร. 098-1464935


นายจักรพันธ์ นองเนือง
นิติกรชำนาญการ
โทร. 089-4124957


นางสาวอาภา ประสิทธินาวา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. 085-8415513

 


น.ส.จารีย์ทิพย์ เจริญฤทธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 092-0155292


กาญจนา บุตรขุน 
ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล
โทร. 087-6020006


วัลลพ ธรรมะ
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 087-1319147

 


เปรมชัย ธรรมะ
พนักงานดับเพลิง
โทร. 084-7816729


นางเพ็ญศรี ซาตัน
คนงานภารโรง
โทร. 096-3507726


นายวุฒิชัย บางชลา
คนสวน
โทร. 063-4144948

  
   
 
 

 


.ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง