กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนพัฒนา อบต.04

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
273
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
331941สำนักปลัด

                     
         

              
                 นางสายใจ มาลา
          นักพัฒนาชุมชน ระดับ 4

             
          นางสาวอาภา ประสิทธินาวา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3

             
             นายจักรพันธ์ นองเนือง

                       นิติกร

            
           น.ส.จารีย์ทิพย์ เจริญฤทธ์ 
         ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

            
                 กาญจนา บุตรขุน 
            ผู้ช่วย จนท.บันทึกข้อมูล

           
                   วัลลพ ธรรมะ 
              พนักงานขับรถยนต์

 

            
                  เปรมชัย ธรรมะ
                พนักงานดับเพลิง

            
                ชิณวัฒน์ วงศ์สา
               พนักงานดับเพลิง

 

         
             นางเพ็ญศรี ซาตัน 
               คนงานภารโรง

          
          นายวุฒิชัย บางชลา
                  คนสวน
.เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง