กองทุนหลักประกันสุขภาพ

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
7
เนื้อหา
327
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
410385

สมาชิกสภา

 นายพิบูลย์  วิจิตรสมบัติ

ประธานสภา

089-2474699

 

นายมนูญ  อาจสถิตย์
รองประธานสภาพ อบต.
โทร.087-1472751

 

ส.ต.ต.ประดับ  ประเทพา
เลขานุการ
ปลัด อบต.

    
นายเด่นชาย  ประสิทธินาวา ส.อบต. ม.1
โทร.081-6523132
นายจักราวุธ  สุเนตร
ส อบต. ม.2
โทร.089-8311982
นายชัยยศ  ถัดหลาย ส.อบต. ม.2
โทร.086-1489861
     
    
นายอุปถัมภ์  วิจิตรสมบัติส.อบต. ม.3
โทร.087-150723
นายธงชัย  พระประสิทธิ์ ส.อบต. ม.4
โทร.081-7613240
นายคำรน  มวญนรา
ส.อบต. ม.4
โทร.084-7385634
     
     
 

นายศิริชัย  แพทย์พิทักษ์ ส.อบต. ม.5
โทร.084-7810598

 

               

 

           

 

          

  
   
 
 

 .เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รับเรื่องร้องเรียน