กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แผนพัฒนา อบต.04

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
6
เนื้อหา
253
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
287878แบบสอบถาม การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบสอบถาม การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่  ผู้เสียภาษี  ผู้รับเบี้ยยังชีพ  ผู้ใช้น้ำประปา  ผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะ  ผู้รับเหมาจัดซื้อจัดจ้างจาก อบต.  ฯลฯ  เชิญผู้มีเวลากรุณาตอบแบบส่งให้หน่วยงาน ปปช. ด้วยครับ  https://itas.nacc.go.th/go/eit/lkzen1.เรื่องร้องเรียน

ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง